Srpski English

Savez udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije je nacionalna, profesionalna, vanstranačka, društveno - stručna asocijacija (organizacija) zdravstvenih radnika i saradnika Republike Srbije.


Savez je samostalna i dobrovoljna organizacija sa svojstvom pravnog lica. Članovi Saveza su svi zdravstveni radnici koji imaju završenu stručnu kvalifikaciju (srednje, više i visoko obrazovanje), zdravstveni saradnici, nastavnici stručnih škola zdravstvene delatnosti, studenti, učenici završne godine škola za zdravstvenu delatnost.


Savez broji 35000 redovnih i počasnih članova. Članstvo je dobrovoljno i ostvaruje se potpisivanjem pristupnice. Članska karta Saveza sa bar-kodom jedinstvena je za celu teritoriju Srbije.


icn

SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE I NJEGOVE ČLANICE

CILJEVI

 • Registracija, organizovanje i mobilisanje svih zdravstvenih radnika na teritoriji Srbije.
 • Organizovanje aktivnosti na ostvarenju zajedničkih interesa svih profila, uz poštovanje specifičnosti.
 • Unapređenje medicinske nauke i struke.
 • Unapređenje zdravstvene zaštite davaoca i korisnika usluga.
 • Kontinuirana edukacija medicinskih sestara, tehničara, laboranata, farmaceutskih tehničara, Rö tehničara, zubnih tehničara, fizio i radnih terapeuta, dijetetičara, nutricionista, sanitarnih tehničara, zdravstvenih saradnika, ekologa i sl.
 • Kontinuirano učenje i osposobljavanje medicinskih sestara za sprovođenje profesionalnih zadataka: etičke dužnosti, lična odgovornost, profesionalna obaveza.
 • Kontrola i inovacija metoda rada u zdravstvenoj nezi.

ORGANIZACIONA STRUKTURA SAVEZA

icn

ORGANIZACIONA STRUKTURA SAVEZA


icn

ORGANIZACIONO STRUČNO DELOVANJE SAVEZA

Skupština Saveza

 • najveći i najviši organ Saveza
 • broji 60 delegata
 • bira predsednika, podpredsednika, generalnog sekretara, sud časti, nadzorni odbor i verifikuje Upravni odbor

Predsednik Saveza - mr sci med Radmila Nešić, VMS

 • istovremeno i predsednik Skupštine i Upravnog odbora
 • mandat je 4 godine

Potpredsednik Saveza - Dragica Milenković

 • bira se na 4 godine

Upravni odbor

 • broji 25 članova
 • članove Upravnog odbora biraju SUZR Beograda, Savezi udruženja okruga (gradova), Savez Kosova i Metohije, Savez Vojvodine sa okruzima i udruženja zdravstvenih radnika sa statusom pravnog lica, a Skupština Saveza ih verifikuje, cime je zastupljena cela teritorija Republike
 • mandat 4 godine

Nadzorni odbor - predsednik Ana Pavlović, VMS

Sud časti - predsednik

 • broji 5 članova
 • mandat je 4 godine
 • bira ga Skupština

Stručno-naučni odbor - predsednik Dušanka Dobrašinovic, dipl. defektolog, VMS

 • najviše naučno telo Saveza
 • broji 12 članova

Stručna služba

Finansijski knjigovođa: Slavica Ilić

Poslovni sekretar

AKTA SAVEZA

 • Statut - najviši akt, donosi Skupština Saveza
 • Pravilnici - donosi Upravni odbor
 • Poslovnici - donosi Upravni odbor
 • Uputstva - donosi Upravni odbor

DRUŠTVA

Stručno profilsko delovanje Saveza obavlja se kroz specijalizovana Društva. Savez ima 8 društava.


 • Društvo medicinskih sestara-tehničara i babica Srbije- 28 sekcija
 • Društvo sanitarnih tehničara i inženjera Srbije
 • Društvo laboratorijskih tehničara Srbije - 4 sekcije
 • Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije
 • Društvo radioloških tehnicara Srbije
 • Društvo zubnih tehničara Srbije
 • Društvo farmaceutskih tehničara Srbije
 • Društvo dijetetičara - nutricionista Srbije

Sva Društva imaju predsednika, podpredsednika i sekretara (bira ih Skupština Društva na 4 godine), organe (Koordinacioni odbor i sekretarijat) i sekcije.

 

Početak rada Saveza datira od 23. 12.1951. godine, kada je na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu održana Osnivačka skupština i formirano Udruženje srednje medicinskih radnika. Prvi predsednik bio je Nikola Stanković, medicinski tehničar. MUP Narodne Republike Srbije je 1952 godine registrovao Udruženje.

Prvi kongres Udruženja održan je 1957. godine u Niškoj banji, kada je registrovano 3.603 clanova asocijacije. Udruženje je promenilo naziv u Savez zdravstvenih radnika Srbije 20.12.1959. godine .Sedište je bilo u ulici Moše Pijade br.5 u Beogradu. Savez je bio deo Socijalističkog saveza radnog naroda.

Oblici stručnog rada počinju se razvijati od 1964. godine kada se formiraju:


 • Sekcija za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju
 • Sekcija za preventivnu medicinu
 • Sekcija za zdravstvenu zaštitu majke i deteta
 • Sekcija za mentalnu higijenu
 • Sekcija za laboratorijske tehničare
 • Sekcija za sanitarne tehničare
 • Sekcija medicinskih sestara formirana je1971 godine na Jastrebcu.

ISTORIJAT SAVEZA

Maja 1972. Skupština Saveza u Vrnjačkoj banji odlučila je da se održavaju Majski i Oktobarski susreti zdravstvenih radnika.

Od 1975. godine formiraju se: regionalni savezi, da bi se povezali sa zdravstvenom službom regiona. Do tada je Savez bio deo Socijalističkog saveza radnog naroda. Započete su pripreme za reorganizaciju i konstituisanje na delegatskom principu i prva skupština je bila 1975, godine kada Savez ponovo menja Statut I oblik organizovanja. Prve studijske grupe Saveza idu u Englesku i Dansku preko SZO.

Savez je 30.03.2008 godine u Vrnjačkoj banji na Skupštini izvršio statusnu promenu u Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije,shodno svojim članicama i registrovao se u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.


Formiranje Stručno-profilskih Društava i njihov rad karakteriše period od 1981. do 2000. godine.


 • Društvo medicinskih sestara – tehničara, osnovano je juna 1988. godine (pre toga su radile sekcije). Za prvog predsednika izabrana je Mirjana Savićević iz Beograda, a za sekretara Mirjana Antonijević. Formirano je 18 profilskih sekcija. Sledeći predsednik je bila Mirjana Stamenović, zatim Milijana Matijević (1995), a sekretar Zorica Vasiljevic. Sledeci predsednik je bila Snežana Miljković, potom Rada Medvedev, pa ponovo Snežana Miljković, zatim na mestu VD predsednika dolaze Bosa Gojković i Nadica Ikić. Funkciju predsednika obavljala je i Milunka Nikolić.Sada Društom medicinskih sestara-tehničara i babica Srbije rukovodi VD predsednik Siniša Đurđević,iz Niša. Društvo medicinskih sestara – tehničara,primljeno u ICN(Međunarodnu federaciju medicinskih sestara Sveta),22.05.2005 godine ,u Taipeu,Tawan,kao punpravna 127 članica Svetskog sestrinstva.Promenom državnog statusa 2006,godine CNR,u Ženevi je potvrdio kontinuitet članstva Saveza-tj Društva sestara Srbije u ICN-u.Time je naše Društvo postalo Naconalna asocijacija i Nacionalni prestavnik zemlje u svetskom sestrinstvu.Nacionalni prestavnik u CNR,sestara Sveta je Mr.sci.med Radmila Nešić,predsednica Saveza.
  Društvo medicinskih sestara – tehničara Srbije je na Skupštini,februara,2007 god.promenilo naziv u Društvo medicinskih sestara – tehničara i babica Srbije.
 • Društvo laboratorijskih tehničara Srbije prvo stručno okupljanje započelo je 1950. godine, Sekcija laboranata osnovana je 1954. i izabran prvi predsednik Sava Petković. Sekcija prerasta 1985. godine u Društvo laboratorijskih tehničara. Za predsednika izabran je Tomislav Đorić Deni. Zatim je u dva mandata funkciju predsednika obavljao Miodrag Vitorović sa VMA Beograd.
  Sadašnji predsednik Društva je Jelica Perović, Institut za onkologiju i radiologiju Beograd.
 • Društvo sanitarnih tehničara Srbije počelo je sa radom 1952. godine kao Sekcija, a prvi predsednik bio je Predrag Ristić. Rad Sekcije prestaje, a onda se ponovo 1971. godine aktivira i za predsednika se bira Milica Mirković. 1980. godine prerasta u Društvo. Predsednik je zatim bila Jelena Tubić, zatim Gordana Ristić- Milenković.Sadašnji predsednik je Miloš Lukić, Sremska Mitrovica.
  Društvo sanitarnih tehničara Srbije,je 2008 godine promenilo naziv u Društvo sanitarnih tehničara i inženjera Srbije.
 • Društvo farmaceutskih tehničara Srbije svoj početak beleži u radu Sekcije još 1967. godine. Prvi predsednik bio je Mihailo Perić. U Vrnjačkoj banji 1981. godine Sekcija prerasta u Društvo i za predsednika bira Nadu Jurdanu. Sledeći predsednik bila je Dragica Kovačević, a sada je na tom mestu Vesna Isaković.
 • Društvo zubnih tehničara Srbije formirano je 23.10.1986. na Zlatiboru od Sekcija zubnih tehničara i prvi predsednikbila je je Ratka Koprivica. Sadašnji predsednik je Dragan Aleksić iz Trstenika.
 • Društvo dijetetičara - nutricionista Srbije nastalo je od istoimene Sekcije koja je formirana 1991. godine pri Savezu. Prvi predsednik sekcije bio je Dušan Paunović, a 1993. godine na Zlatiboru se formira Društvo. Prvi predsednik bila je Dana Obradović. Sadašnji predsednik je Ljubiša Knežević, Beograd
 • Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije - Prvo Udruženje osnovano je 1956. godine i prvi presednik je Vera Božinović. Udruženje se 1990. godine učlanilo u Savez Srbije kao Društvo fizio i radnih terapeuta. Pocetkom 2001. godine jedna grupa izlazi iz Saveza, a Društvo je vodi Radmilo Denić iz Prokuplja. Trenutno je na mestu predsednikaČaslavBukumirović,Prokuplje.
 • Društvo radioloških tehničara Srbije formirano je 1997. godine. Sadašnji predsednik je Goran Dimitrijević iz Leskovca.